Review: Song Yongyi, Gui Jian, Ding Shu, Zhou Yuan, Dong Guoqiang, Shen Zhijia, Zhou Zehao, Yu Xiguang, and Hu Jiwei (Ed.): Database of Chinese Great Leap Forward and Great Famine 1958–1962

TitleReview: Song Yongyi, Gui Jian, Ding Shu, Zhou Yuan, Dong Guoqiang, Shen Zhijia, Zhou Zehao, Yu Xiguang, and Hu Jiwei (Ed.): Database of Chinese Great Leap Forward and Great Famine 1958–1962
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsWemheuer F
JournalThe China Journal
Volume73
Pagination278-279
DOI10.1086/679247
LabelRA_1b